Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 7 juli 2018

Voorjaarsnota Speech 2018

Beste voorzitter, raadsleden en inwoners,

De voorjaarsnota 2018 laat een positief saldo zien. Dat vinden we als D66 fijn. We hebben de wind in de zeilen. Het overschot op de begroting wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. En dat is meer dan terecht.

Er staan in de raadsagenda 2018-2022 zoveel plannen, onderzoeken en doelstellingen omschreven dat de uitvoering hiervan, zonder meer, financiële consequenties heeft. Een buffer is geen luxe, het is even pas op de plaats.

Voorzitter, langzaam aan wordt het steeds duidelijker dat ons gedrag, onze keuzes en onze consumptie een merkbaar negatieve impact op onze eigen leefomgeving heeft. Van verdwenen Bounty eilandjes in Micronesië en Melanesië, van aardbevingen in Groningen en Noord-Holland tot aan het zwerfafval op het strand van Luna. We doen het zelf.

Wat we ook zelf moeten doen is de energietransitie. Gebouwen veroorzaken gezamenlijk 40% van de CO2-uitstoot in Nederland. Van de 5,3 miljoen woonhuizen heeft slechts 28% energie label A of B. In hoeverre deze cijfers overeenkomen met Heerhugowaard zal blijken uit het externe onderzoek van de gemeente en uit het onderzoek van de Rekenkamer naar de ‘energietransitie’ later dit jaar.

Hierop vooruitlopend heeft D66 onlangs schriftelijke vragen over ‘verduurzaming en financiering van maatschappelijke accommodaties en gebouwen’ gesteld. Omdat wij er van overtuigd zijn dat er op dit moment voldoende marktpartijen zijn die duizenden, miljoenen, miljarden euro’s aanbieden die zonder al teveel extra kosten door de gemeente Heerhugowaard geleend kunnen worden. Juist bedoeld voor de noodzakelijke maatregelen om de energietransitie met creatieve voorstellen en met innovatieve financieringsconcepten naar de inwoners toe van de grond te krijgen.

Voorzitter, we dansen met Matroesjka’s.

De Verenigde Naties, Europa, Den Haag, provincie Noord-Holland, Niet Gouvermentele Organisaties en maatschappelijke organisaties en uiteraard de gemeente Heerhugowaard zelf werken hun schetsen en plannen steeds meer uit. In hoeverre er draagvlak onder de inwoners is voor deze energietransitie hangt zeer af van de kosten, de betaalbaarheid en op welke manier er gecommuniceerd wordt. Als de rekening alleen bij inwoners terecht komt, dan volgt er een revolte, una revolucíon, revoljoetsija (revo-loe-tsia). Daarom is het van belang dat inwoners goede uitleg krijgen, inspraak hebben en mogen meebeslissen in verbeteringsmaatregelen.

Voorzitter, meedenken-meedoen-meebeslissen.

Wij als D66 hebben deze woorden al vaker gezegd. Toch gaat de perceptie van democratie niet bij alle inwoners op. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in maart mocht dan hoger zijn dan vier jaar geleden, het is allemaal matigjes.

Op welke manier zorg je ervoor dat democratische vernieuwing of dat het proces van democratisch inzicht in een schijnbaar daglicht komt?

Nou, een mooie stap is om democratische vernieuwing als verordening in ons denken en handelen toe te passen. Dit is de basisgedachte. En laten we deze gedachte dan uitwerken in raadsvoorstellen. Zodat er een pallet met democratische smaken komt die uitleg-en begrijpbaar is; ook qua verwachtingen richting inwoners en gemeente en vice versa. Waarbij raadscommissies in een vroeg stadium richting aangeven, het College uitvoert en gemeenteraadsleden in de eindfase de definitieve beslissing nemen.

Voorzitter, in die lijn van deze democratische vernieuwing, en wij geloven dat hier geen enkel raadslid hier tegen zou kunnen zijn, zal D66 in de volgende vergadering van het Presidium een procesvoorstel indienen. Alhoewel in de afgelopen jaren kleine verbeteringsstapjes zijn gemaakt, functioneert de termijnagenda in onze ogen onvoldoende. De raad, wij als inwoners, bepalen de inhoud van de termijnagenda. Deze verandering zal simpel doch doeltreffend zijn; namelijk dat wijzigingen in de termijnagenda alleen maar mogen plaatsvinden na goedkeuring meerderheid van het Presidium. Dus ongelimiteerd wijzigingen aanbrengen in de termijnagenda zonder enig uitleg of reden is hiermee voorbij.

Tenslotte, voorzitter, we staan in het voorportaal van grootse veranderingen.

Een raadsagenda waarbij het College aan 8 partijen verantwoording moet afleggen. Een energietransitie die van iedereen is en een democratische vernieuwing die de lokale democratie meer kleuren geeft dan de regenboogvlag heeft.

Het is wel waar de Heerhugowaardse politiek aan toe is. Het is ook waar onze inwoners en ondernemers behoefte aan hebben.

Dank u wel.

Michael Feelders