Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 mei 2018

D66 stelt vragen: gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHC Alkmaar)

D66 stelt vragen: gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHC Alkmaar)

Al jaren roepen raadsleden dat er meer grip moet komen op gemeenschappelijke regelingen. Door de griffie is zelfs een document ‘verbonden partijen’ geschreven. Om de invloed van raadsleden in deze regelingen te vergroten, te verstevigen en beter te controleren.

Desondanks blijft de invloed van de gemeenteraad (zeer) beperkt.

Echter, in de commissievergadering van 22 mei aanstaande staat een wijziging van de gemeenschappelijke regeling RHCA op de agenda. Als eerste zijn de aanpassingen van de regeling inclusief het voorstel openbaar gemaakt. Meer dan een week later volgde een summiere toelichting, wat natuurlijk merkwaardig is.

De huidige gemeenschappelijke regeling is een gemengde regeling. Deze is aangegaan door de gemeenteraden, colleges en de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Volgens een wetswijziging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 5 december 2014 blijkt dat de taken die het RHCA uitvoert collegetaken te zijn. Dit allemaal in het kader van het dualisme.

D66 stimuleert dualisme, daar is helemaal niets verkeerd aan.

Vervolgens worden er allerlei andere argumenten zoals de toetreding van de gemeente Texel en enkele redactionele wijzigingen genoemd om deze regeling een total make-over te geven.

De D66-fractie heeft de stukken goed doorgelezen. Onze insteek is hoe duidelijker het voorstel is, des te minder vragen je hebt. In totaal heeft onze fractie 27 technische vragen n.a.v. het nieuwe voorstel gesteld. Dat is mega veel.

Waarom zoveel vragen? Simpel gezegd omdat de nieuwe tekstwijziging van de gemeenschappelijke regeling RHCA van redelijk slechte kwaliteit is. Een regeling met onlogische verbindingen, omissies, tegenstrijdigheden, onmogelijkheden en onduidelijk Nederlands taalgebruik moet de basis vormen voor deze aangepaste gemeenschappelijke regeling.

Een greep uit de vele vragen n.a.v. aanpassing van de tekst van de gemeenschappelijke regeling RHCA.

Artikel 7 Zittingsduur leden algemeen bestuur 3. Het lidmaatschap van de leden die door de colleges van de deelnemende gemeenten zijn aangewezen, eindigt tevens bij tussentijdse beëindiging van het wethouderschap of het burgemeesterschap.
7. Waarom wordt hier wel het burgemeesterschap genoemd als juist de kern van de regeling is om een gemengde regeling (gemeenteraad, college en burgemeester) te veranderen in een regeling tussen alleen de colleges van de deelnemende gemeenten?
8. Betekent dit dat er wel burgemeesters benoemd mogen en kunnen worden voor deze gemeenschappelijke regeling? Zo ja, is dit niet in strijd met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1 januari 2015 is ingegaan? Zo nee, waarom staat de mogelijkheid van burgemeester als keuzevariant er tussen? Kortom, het eerste scheurtje in het dualisme.

Artikel 11 Samenstelling van het dagelijks bestuur 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee overige leden, niet afkomstig uit dezelfde gemeente. 2. De in het eerste lid bedoelde leden worden door en uit het algemeen bestuur aangewezen. 3. De leden van het dagelijks bestuur mogen nimmer de meerderheid van het algemeen bestuur uitmaken.
11. Hoe verhoudt bij ingang van deze gemeenschappelijke regeling het aantal stemmen per deelnemende gemeente met het totaal aantal stemmen?
12. Welke combinaties kunnen volgens artikel 11 lid 3 nimmer gevormd worden?
13. Waarom wordt er in artikel 11 lid 1 gesproken over twee overige leden niet afkomstig uit dezelfde gemeente als er slechts één deelnemer per gemeente afgevaardigd mag worden?

Daarnaast wordt in de toelichting gesproken over het dagelijkse bestuur en voorzitter die worden aangewezen door en vanuit het Algemeen bestuur. Niettemin is in het organisatieplan geaccordeerd dat het voorzitterschap wordt vervuld door de vertegenwoordiger van de gemeente Alkmaar. Dan blijkt dat alles al van te voren afgesproken is en dat er geen mogelijkheid tot wijziging komt. Kortom, het tweede scheurtje in het dualisme.

Artikel 19 Bevoegdheden dagelijks bestuur
2. Met betrekking tot de uitoefening van de in artikel 4 genoemde taken en bevoegdheden berusten bij het dagelijks bestuur alle bevoegdheden die niet krachtens de regeling of de Wgr aan het algemeen bestuur of aan de voorzitter zijn opgedragen.
17. Over welke bevoegdheden wordt hier gesproken? Krijgt het dagelijks bestuur hiermee meer bevoegdheden dan de gemeenschappelijke regeling biedt? Graag uitleg aub.

Het blijft vaag wat hier bedoeld wordt, mede omdat er verder niets inhoudelijk is vastgelegd. Kortom, het derde scheurtje in het dualisme.

Verder wordt in de toelichting gesproken dat bij bevoegdheden aansturing en aansluiting bij het duale stelsel van het gemeentebestuur gezocht wordt. Dit betekent voor het algemeen bestuur een kaderstellende, budgetterende en controlerende rol. Hiermee verandert tevens de rol van het dagelijks bestuur, waarbij met name sprake is van een versterkte verantwoordingsplicht richting algemeen bestuur.

Maar we hadden net gelezen dat de drie leden van het dagelijks bestuur gekozen worden door het algemeen bestuur. Ofwel, ons controleert ons. Zuiver blijft natuurlijk dat de kaderstellende, budgetterende en controlerende rol bij de gemeenteraad blijft en dat het algemeen bestuur haar taken uitvoert, zoals in het nieuwe voorstel omschreven staat. Kortom, het vierde scheurtje in het dualisme.

Artikel 32 Uittreding 3. Uittreding geschiedt onder door het algemeen bestuur na overleg met deelnemers te stellen regelen die in ieder geval betreffen de voort te zetten verplichtingen van de uittredende deelnemer betreffende de rente en aflossing van geldleningen bedoeld in artikel 32, eerste lid en andere langlopende verplichtingen met een resterende looptijd van ten minste 5 jaar.
23. Wat staat hierboven? Iemand een idee? Dus, de vraag is niet zo vreemd of u in goed Nederlands kunnen uitleggen wat dit artikel 32 lid 3 inhoudt?

Artikel 34 Opheffing 1.De regeling wordt opgeheven wanneer de colleges van tenminste tweederde van het aantal deelnemers daartoe besluiten.
27. Welke rol heeft de gemeenteraad als een meerderheid van colleges besluit te stoppen (zonder inspraak van de gemeenteraad) met deze gemeenschappelijke regeling RHC Alkmaar?

Wel raar dat er verder niets omschreven staat bij opheffing, want op deze manier vindt er geen terugkoppeling naar de gemeenteraad plaats. Kortom, het vijfde scheurtje in het dualisme.

Al met al vraagt D66 zich af of deze wijzigingen in deze aangepaste gemeenschappelijke regeling RCHA wel een verbetering zijn.

Onder de noemer dualisme wordt er een wettelijke wijziging doorgevoerd. Het is heel duidelijk dat dit stuk tekstueel en inhoudelijk, zoals het nu is beschreven, zeker niet klaar voor de commissievergadering is. En dan hebben we ons nog zachtjes uitgedrukt.

Alle antwoorden op onze technische vragen worden vóór de commissievergadering van 22 mei verwacht.