Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 november 2017

D66 stelt vragen; garantiestelling HVC warmtenet

D66 stelt vragen; garantiestelling HVC warmtenet.

Op 2 oktober jongstleden kregen de leden van de commissie MISB bij het agendapunt ‘actieve informatie’ een zeer uitgebreide presentatie over de plannen van de HVC en de aanleg van het warmtenet in de regio. Voor Heerhugowaard geldt dat dit warmtenet dwars door de stad wordt aangelegd en in het Alton-tuinbouwgebied in Heerhugowaard-Noord eindigt.

Om de totale business case rond te maken is afname in het Altongebied alleen niet rendabel. Daarom moeten er tenminste 2500 woningequivalenten hierop worden aangesloten. Juist om die haalbaarheid qua woningequivalenten te halen, is er vanuit de gemeente Heerhugowaard een garantiestelling nodig. Een totaal bedrag van 2,5 miljoen euro.

Echter, in de stukken voor de Algemene Vergadering van de HVC, die op 14 december 2017 plaatsvindt, staat in bijlage 8 het tegenovergestelde. Namelijk het volgende: ‘de base case kent door HVC een verantwoord geacht financieel rendement van 7,4%’.

N.a.v. de presentatie, de vragen en beantwoording, de toelichting en het raadsvoorstel, als mede de details uit de stukken van de HVC over het warmtenet heeft de D66-fractie enkele vragen aan het college gesteld.

Één van de belangrijkste vragen die naar bovenkomt is, na alles stukken gelezen te hebben, of het college al op 2 oktober of op 7 november 2017 op de hoogte was van de rendementsgegevens zoals door de HVC aan de aandeelhouder is medegedeeld?

Daarnaast is het van belang te weten, indien bij een positief antwoord, waarom deze informatie niet naar de leden van de gemeenteraad is gecommuniceerd. Of bij een ontkennend antwoord, waarom het college of wellicht wethouder Stam (VVD) deze gegevens niet van de HVC heeft ontvangen.

Waarom trekken wij de conclusie dat het warmtenet zonder garantiestelling niet rendabel is? Welnu, dat blijkt uit de drie onderstaande verklaringen:

  • Gedurende de presentatie in oktober, de mondelinge toelichting en tevens in de schriftelijke stukken die zijn behandeld in de commissievergadering van 7 november jongstleden heeft wethouder Stam de indruk gewekt, dat het hele project zonder een garantstelling van 2,5 miljoen euro van de gemeente Heerhugowaard in zijn geheel verliesgevend zou zijn.
  • In het raadsvoorstel, dat op 28 november als akkoordstuk in de raadzaal afgehamerd wordt, staat letterlijk beschreven: ‘om de onrendabele top te compenseren is het noodzakelijk om…’.
  • In de memo Strategische Businesscase Warmtenet Alton, bijlage 1 van het raadsvoorstel staat expliciet: ‘uit de opgestelde businesscase blijkt echter dat de investering in de benodigde transportleiding niet rendabel is als die alleen wordt aangelegd om het tuinbouwgebied Alton van warmte te voorzien’.

Echter, in de stukken van de HVC staat dus een heel ander verhaal. De worst case scenario (in het slechtste geval dus), houdt in dat naast de aansluiting van deze twee tuinbouwlocaties geen andere aansluitingen worden gerealiseerd. In dat geval daalt het rendement van de base case in beginsel naar 2,02%. Door de garantie van de gemeente Heerhugowaard is dit risico gemitigeerd en bedraagt het worst case rendement 4,29%.

Uiteraard zijn wij benieuwd naar de beantwoording en de betekenis van het college betreffende het woord ‘onrendabel’. In onze ogen geldt nog altijd dat onrendabel hetzelfde betekent als niet-rendabel. Ofwel geen positief rendement. Ofwel een rendement van nul of lager.

In dat opzicht vindt D66 dat er wel duidelijk een verschil zit in het raadsvoorstel en de daadwerkelijke business case zoals de HVC ons doet voorkomen.

Verder, in bijlage 1 bij het raadsvoorstel garantiestelling HVC warmtenet, staat terloops op pagina 4  dat de garantstelling van 2,5 miljoen euro uitsluitend benodigd is om het projectrendement te verhogen.

Wacht even!

Geeft het college nu hiermee toch aan dat er geen sprake is van een onrendabele top? Dat zij slechts moet voldoen aan de minimale rendementseis van de HVC van minimaal 5%? Dat de gemeente Heerhugowaard hierdoor een garantiestelling afgeeft en daarmee voor een 2,5% extra rendement garant staat?

Ook blijkt verder dat de HVC in principe geen uitvoering geeft aan projecten die de duurzaamheid bevorderen en de CO2 uitstoot verminderen als het totaal rendement minder dan 5% oplevert. Wij als D66 willen graag van het college weten of zij hier hetzelfde overdenken en zo niet wat haar standpunt dan wel is.

Het uitgangspunt waarop de gemeenteraad akkoord gaat met de garantiestelling HVC warmtenet van 2,5 miljoen euro is toch op andere gronden gebasseerd. Meer in de trend van, dat het warmtenet goed voor ondernemers in het Alton-gebied is, dat huiseigenaren van dit project kunnen profiteren en dat de gemeente Heerhugowaard haar doelstelling CO2 neutraal in het jaar 2030 haalt.

Nu blijkt dat dit besluit gemaakt is op slechts een deel van het verhaal van wat het college heeft verteld. En niet op basis van het hele verhaal.

Voor D66 is het merkwaardig dat dit soort belangrijke informatie niet in het raadsvoorstel zelf staan. Nog erger is dat de raadsleden helemaal niet hierover zijn ingelicht. Er was daadwerkelijk nog een keuze!

Voor raadsleden is het van belang om alle gegevens te ontvangen. Gegevens die ervoor moeten zorgen dat er een zorgvuldige afweging voor het al dan niet afgeven van een garantstelling gemaakt kan worden. Onthouding, misleiding of onvolledigheid van informatie jegens de gemeenteraad is, zeg maar, niet zo fraai.

Alle antwoorden op onze schriftelijke vragen (zogenaamde artikel 37 vragen) worden eind december verwacht.